VUCA คืออะไร

            ท่ามกลางสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนในทุกวันนี้ ทำให้ภาคธุรกิจที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ รวมถึงการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) วันนี้ IncPhattana จะนำเสนอคำศัพท์ทางธุรกิจว่า VUCA ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

Strategy

Read moreVUCA คืออะไร

ตราสารหนี้คืออะไร

                 ตราสารหนี้ (Fixed Income) คือตราสารทางการเงินชนิดหนึ่ง โดยผู้ถือตราสารหนี้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ กิจการผู้ออกตราสารจะเป็นลูกหนี้ ซึ่งกิจการมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

calculator

Read moreตราสารหนี้คืออะไร

ตราสารทุน คืออะไร

           ตราสารทุน (Equity) คือตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ออกโดยกิจการ โดยผู้ถือตราสารจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ (Common stock) และหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock)

Wealth

Read moreตราสารทุน คืออะไร

ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model)

            ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในหลายๆ ด้าน การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจจากทั้งคู่แข่งรายใหม่ คู่แข่งออนไลน์ คู่แข่งจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้วิธีการตัดราคา (Price war) ซึ่งไม่ส่งผลดีในระยะยาวต่อภาพรวมอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้บริหารของกิจการควรจะพิจารณาปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ

            ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) คือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพแวดล้อมการแข่งขัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมี Michael E. Porter เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้ 

Read moreปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model)