การวิเคราะห์ SWOT Analysis

     การวิเคราะห์ SWOT จะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการขององค์กร SWOT จะวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะมีทั้งปัจจัยที่สนับสนุน และปัจจัยที่กดดันอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถไปพัฒนาจุดแข็ง และลดจุดอ่อนของกิจการเพื่อสร้างกำไรอย่างยั่งยืนในการดำเนินกิจการ

 

Untitled-1

 

Strengths จุดแข็ง เป็นปัจจัยภายในองค์กรและเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม – กิจการมีจุดแข็งอะไรบ้างที่ป้องกันการเข้ามาของคู่แข่ง และปัจจัยนั้นกิจการสามารถควบคุมได้ เช่น กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ของเสียจากการผลิตน้อย มีพนักงานที่มีทักษะความสามารถและอุทิศความสามาร%9