การวิเคราะห์ SWOT Analysis

การวิเคราะห์ SWOT Analysis

            การวิเคราะห์ SWOT คือการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการขององค์กร SWOT จะวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะมีทั้งปัจจัยที่สนับสนุน และปัจจัยที่กดดันอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถไปพัฒนาจุดแข็ง และลดจุดอ่อนของกิจการเพื่อสร้างกำไรอย่างยั่งยืนในการดำเนินกิจการ

 

            SWOT Analysis

Strengths จุดแข็ง เป็นปัจจัยภายในองค์กรและเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม – กิจการมีจุดแข็งอะไรบ้างที่ป้องกันการเข้ามาของคู่แข่ง และปัจจัยนั้นกิจการสามารถควบคุมได้ เช่น กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ของเสียจากการผลิตน้อย มีพนักงานที่มีทักษะความสามารถและอุทิศความสามารถให้กับองค์กร กิจการมีเงินทุนและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ฯลฯ

            จุดแข่งทางธุรกิจ เช่น ขนาดของเครือข่ายธุรกิจ การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการให้มีค่าต่ำที่สุด เอกลักษณ์ของตราสินค้าที่มีลูกค้าจงรักภักดี

 

            Weaknesses จุดอ่อน เป็นปัจจัยภายในองค์กรและเป็นปัจจัยที่กดดัน – สิ่งที่กิจการไม่ถนัด กิจการจะต้องหาแนวทางในการลดจุดอ่อนของกิจการ จุดอ่อนของกิจการเช่น กิจการไม่ได้มีการทำวิจัยและพัฒนา (R&D) เป็นระยะเวลานาน กิจการมีสภาพคล่องแย่ กาจำหน่ายสินค้าของกิจการยังไม่มีประสิทธิภาพ ฯลฯ

 

            Opportunities โอกาส เป็นปัจจัยภายนอกองค์กรและเป็นปัจจัยที่ส่งเสริม – เป็นปัจจัยที่กิจการไม่สามารถควบคุมได้แต่เป็นประโยชน์ต่อกิจการ  ปัจจัยนี้กิจการสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ

 

            Threats อุปสรรค  เป็นปัจจัยภายนอกองค์กรและเป็นปัจจัยที่กดดัน – ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้กิจการดำเนินงานด้วยความลำบากมากขึ้น เช่น บริษัทขนาดใหญ่เข้ามาดำเนินธุรกิจเดียวกับกิจการ การเปลี่ยนของระเบีย กฎหมาย ฯลฯ