ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model)

            ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในหลายๆ ด้าน การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของกิจการ คู่แข่งจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้วิธีการตัดราคา ซึ่งไม่ส่งผลดีในระยะยาว ดังนั้นผู้บริหารของกิจการควรจะพิจารณาปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ 

            ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) คือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพแวดล้อมการแข่งขัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมี Michael E. Porter เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้ 

 

Read moreปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model)

การตลาด (Marketing) คืออะไร

           การตลาด (Marketing) คือการจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลทางเศรษฐกิจให้กับหน่วยงาน ซึ่งรวมไปถึงการแสวงหาลูกค้าใหม่ หรือกลุ่มเป้าหมายของบริษัทใหม่ๆ ด้วยการนำเสนอคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการ

           Amazon, Inc หนึ่งในบริษัทค้าปลีกของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการดำเนินการทางการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว เช่น การส่งข้อเสนอพิเศษ ส่วนลดพิเศษสำหรับช่วงเวลา หรือ การลดค่าบริการค่าขนส่ง นอกจากนี้ Amazon ยังมีการเก็บข้อมูล ประวัติ การใช้งานของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์และ นำเสนอโปรโมชั่น หรือ สินค้าแนะนำ สำหรับลูกค้ารายนั้นๆ ซึ่งทำให้ลูกค้ามีแนวโน้มสูงที่จะบริการดังกล่าวต่อไป

           ความจำเป็นของมุนษย์ (Need) คือ ความจำเป็นในด้านต่างๆ เพื่อ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้ เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย ฯลฯ

           ความต้องการ (Want) คือ ความจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคล หรือวัฒนธรรมในแต่ละวัฒนธรรม

           ความต้องการซื้อ (Demand) คือการผสมผสานระหว่างความต้องการและกำลังซื้อหรืออำนาจซื้อ(Buying power)

กระบวนการทางการตลาด
           1.    รู้จักลูกค้า เข้าถึงถึงความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า
           2.    ออกแบบแผนการณ์ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
           3.    สร้าง ส่งเสริมการตลาดเพื่อนำเสนอคุณค่าให้แก่ลูกค้า
           4.    สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า
           5.    ได้รับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ เนื่องจากลูกค้าพึงพอใจในสินค้าและบริการ

 

           การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer relationship) เป็นแนวคิดที่สำคัญ ซึ่งเป็นการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเฉพาะราย เพื่อสร้างความจังรักภักดี (loyalty)

           คุณค่า (Value) คือผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการใช้บริการหรือซื้อสินค้านั้น
 

การวิเคราะห์ SWOT Analysis

            การวิเคราะห์ SWOT คือการวิเคราะห์ปัจจัยและสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการดำเนินกิจการขององค์กร SWOT จะวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งจะมีทั้งปัจจัยที่สนับสนุน และปัจจัยที่กดดันอื่นๆ ซึ่งผู้บริหารสามารถไปพัฒนาจุดแข็ง และลดจุดอ่อนของกิจการเพื่อสร้างกำไรอย่างยั่งยืนในการดำเนินกิจการ

 

Read moreการวิเคราะห์ SWOT Analysis