มูลค่าเงินตามเวลา

Time Value of Money
           คือการหามูลค่าของเงิน เนื่องจากเงินในแต่ละช่วงเวลาจะมีมูลค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) สามารถใช้ตัดสินใจในการเลือกลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงประเมินมูลค่าตราสารหนี้ หุ้นสามัญ รวมถึงตราสารทางการเงินอื่นๆ

           แนวคิดพื้นฐานคือ เงิน 1 บาท ในปัจจุบันจะมีมูลค่ามากกว่าเงิน 1 บาทในอีกหนึ่งปีนับจากนี้ เนื่องจากเงิน 1 บาทในปัจจุบันสามารถนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้

    มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value) คือจำนวนเงินที่จะได้ในอนาคตในช่วงเวลาหนึ่ง โดยได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน
    มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value) คือมูลค่าเงินในปัจจุบัน ซึ่งเงินดังกล่าวสามารถนำไปลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนได้

Read moreมูลค่าเงินตามเวลา