CAPM คืออะไร (Capital Asset Pricing Model)

            Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM คือ ทฤษฎีทางการเงินที่กล่าวถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง กับ ความเสี่ยงของตลาด ซึ่งสามารถนำมากำหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (expected return) เมื่อเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยความเสี่ยงนี้วัดจากค่า Beta

โดยมีสมการดังนี้

            return   = risk free + beta✕(market return – risk free)

                        = risk free + beta✕(market premium)

Read more

มูลค่าเงินตามเวลา

Time Value of Money
           คือการหามูลค่าของเงิน เนื่องจากเงินในแต่ละช่วงเวลาจะมีมูลค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) สามารถใช้ตัดสินใจในการเลือกลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงประเมินมูลค่าตราสารหนี้ หุ้นสามัญ รวมถึงตราสารทางการเงินอื่นๆ

Read more

VUCA คืออะไร

            ท่ามกลางสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนในทุกวันนี้ ทำให้ภาคธุรกิจที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ รวมถึงการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) วันนี้ IncPhattana จะนำเสนอคำศัพท์ทางธุรกิจว่า VUCA ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

Strategy

Read more

โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย

          ตลาดตราสารหนี้เป็นตลาดการเงินที่มีขนาดใหญ่ และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจและนักลงทุน หนึ่งในปัจจัยที่กำหนดราคาของตราสารหนี้คืออัตราดอกเบี้ย (interest rate)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยได้แก่

  • ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี้ ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารจะถูกประเมินโดย credit rating agencies
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่สูงกว่าตราสารหนี้ระยะยาว จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ระยะสั้นต่ำกว่าตราสารหนี้นะยะยาว
  • อายุคงเหลือของตราสารหนี้
  • สิทธิพิเศษบนตราสารหนี้ (special provisions)

Interest rate

Read more