งบการเงิน (Financial Statement)

           งบการเงิน (Financial Statement) คือเอกสารทางการเงินที่จะแสดงฐานะการเงินของกิจการที่เปลี่ยนแปลงในระยะเวลา 1 รอบบัญชี โดยงบการเงินจะประกอบไปด้วย

 1. งบแสดงสถานะทางการเงิน (Balance Sheet)
 2. งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
 3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow statement)
 4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner’s equity)
 5. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement)

           นอกจากนั้นในงบการเงินยังมีความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงิน สำหรับการอ่านงบการเงิน ข้อมูลส่วนนี้จึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยผู้สอบบัญชีจะมีความเห็นดังนี้

 1. ไม่มีเงื่อนไข  เห็นว่างบการเงินนั้นถูกต้อง  
 2. ไม่มีเงื่อนไขแต่ให้ข้อสังเกต    
 3. มีเงื่อนไข  กรณีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบ
 4. มีเงื่อนไข กรณีงบการเงินไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  
 5. งบการเงินไม่ถูกต้อง
 6. ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือไม่แสดงความเชื่อมั่น  

 

            1 รอบบัญชีหรืองวดบัญชี คือระยะเวลาที่กิจการกำหนดขึ้นเพื่อบันทึกรายการค้า เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน โดย 1 รอบบัญชีหรืองวดบัญชี จะต้องไม่เกิน 1 ปี โดยปกติรอบบัญชีจะเริ่มวันที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

            งบแสดงสถานะทางการเงิน (Balance Sheet) คือเอกสารทางบัญชีที่แสดงสถานะทางของกิจการเมื่อสิ้นรอบบัญชี โดยจะแสดงสินทรัพย์หมุนเวียน สินทรัพย์หมุนเวียน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน ส่วนของผู้ถือหุ้น ในบางครั้งเรียกว่า งบดุล

สินทรัพย์ = หนี้สิน + ส่วนของผู้ถือหุ้น

            งบกำไรขาดทุน (Income Statement) คือเอกสารทางบัญชีที่แสดงผลประกอบการของกิจการเมื่อสิ้นรอบบัญชี โดยจะแสดงที่มาของรายได้ ค่าใช้จ่ายชนิดต่างๆ ต้นทุนการผลิต 

            งบกระแสเงินสด (Cash Flow statement) คือเอกสารทางบัญชีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในรอบบัญชี โดยการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน

            งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ (Statement of changes in owner’s equity) คือเอกสารทางบัญชีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนเจ้าของหรือส่วนของผู้ถือหุ้น จะแสดงทุนจดเบียน ทุนที่ชำระแล้ว กำไรสะสม การจ่ายปันผล

            หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Note to Financial Statement) คือคำอธิบายส่วนต่างของงบการเงิน โดยจะอธิบายส่วนสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรรู้ เช่นข้อมูลทั่วไปของกิจการ นโยบายทางการบัญชีที่จัดทำงบการเงิน ฯลฯ