แนวคิดกระบวนการจัดการ

       แนวคิดกระบวนการจัดการ (process of management) เป็นกระบวนการที่ดำเนินตามแผนการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ขององค์กร

แนวคิดของอองรี ฟาโยล (Henri Fayol)

 1. การวางแผน (Planning) ศึกษาวางเป็นไปได้ของธุรกิจ และวางแผนเพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ กำหนดระยะเวลาให้เหมาะสมกับแต่ละโครงการของบริษัท
 2. การจัดหน่วยงาน (Organizing) จัดหน่วยงานภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมกับแผน สภาพเศรษฐกิจ การแข่งขัน
 3. การสั่งการบังคับบัญชา (Commanding) ผู้บริหารจะมอบหมายงานให่ผู้ปฏิบัติงานนำแผนการไปปฏิบัติ 
 4. การประสานงาน (Coordinating) หน่วยงานภายในองค์กรจะต้องคอยประสานงานกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น แผนกการเงินกับแผนกการตลาด ร่วมมือกันในออกวิเคราะห์การออมผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ
 5. การควบคุม (Controlling) ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการบรรลุเป้าหมาย

แนวคิดของเดมิง (วงจรเดมิง – Deming cycle)

 1. การวางแผน (Plan)
 2. ปฏิบัติ (Do)
 3. ตรวจสอบ (Check)
 4. แก้ไขและปฏิบัติ (Action)

Source : Wikipedia

องค์กรอัจฉริยะ (learning organization) เป็นองค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบคคุล โดยผ่านการถ่ายทอยความรู้ การสื่อสารของบุคลากรในองค์กร 

 1. การคิดอย่างเป็นระบบ (System thinking)
 2. บุคคลผู้ชาญฉลาด (Personal mastery)
 3. รูปแบบความคิด (Mental model)
 4. การสร้างวิสัยทัศน์ร่วม (Building Shared Visions)
 5. เรียนรู้การทำงานเป็นทีม (Team Learning)