เงินเฟ้อคืออะไร

                เงินเฟ้อ (inflation) คือช่วงเวลาที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปมีระดับราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นว่าสินค้าทุกชนิดจะต้องมีราคาที่สูงขึ้น อาจจะมีสินค้าบางรายการมีราคาลดลง หรือคงที่ได้ โดยที่มีสินค้าอีกจำนวนหนึ่งที่มีราคาเพิ่มขึ้น

                ในอดีตที่ผ่านมา ช่วงประมาณ 5 – 7 ปีที่แล้วราคาอาหารอยู่ประมาณ 25 – 35 บาท แต่ในปัจจุบันราคาอาหารโดยทั่วไปอยู่ประมาณ 45 – 55 บาท นั้นสามารถหมายถึงว่ามูลค่าเงินจะมีมูลค่าจะลดลงในอนาคต หรือจะกล่าวได้ว่าต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นเพื่อให้ซื้อของได้จำนวนเท่าเดิม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเงินเฟ้อ นั้นเอง

Read moreเงินเฟ้อคืออะไร

การว่างงาน คือ

           การว่างงาน หมายถึง การที่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่ได้ทำงานใดๆ และพร้อมที่จะทำงาน แต่ไม่สามารถหางานทำได้ หรือเจ็บป่วย หรือรองานใหม่ บุคคลที่พร้อมที่จะทำงาน แต่ไม่สามารถหางานทำงาน คือ การว่างงานไม่สมัครใจ (involuntary unemployment)

           อัตราการว่างงาน =   จำนวนแรงงานที่ว่างงาน  ✕ 100

                                             กำลังแรงงาน

 

Read moreการว่างงาน คือ

ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น GDP คืออะไร

        ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น (Gross Domestic Product) หรือที่ทุกท่านคุ้นหูกันดีกว่า GDP คือมูลค่ารวมของราคาสินค้าและบริการในขั้นสุดท้าย ที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ในรอบระยะเวลา 1 ปี

        ก่อนอื่นเลย ท่านผู้อ่านต้องเข้าใจคำว่า สินค้าและบริการขั้นสุดท้าย(final product) นั้นคือ สินค้าและบริการที่ผู้บริโภคซื้อไปใช้หรือบริโภคเอง ไม่ได้ซื้อไปผลิตหรือนำไปปรับปรุงเพื่อจำหน่าย ในขณะที่สินค้าที่มีการซื้อขายระหว่างผู้ผลิต จะเรียกว่าสินค้าขั้นกลาง  (intermediate product)

        การวัดผลิตภัณฑ์ในประเทศ สามารถวัดได้ 2 ทางคือ การวัด GDP ทางด้านค่าใช้จ่าย และการวัด GDP ทางด้านรายจ่าย

Read moreผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น GDP คืออะไร

มูลค่าเงินตามเวลา

Time Value of Money
           คือการหามูลค่าของเงิน เนื่องจากเงินในแต่ละช่วงเวลาจะมีมูลค่าที่แตกต่างกัน ซึ่งแนวคิดดังกล่าวเป็นแนวคิดสำคัญสำหรับการเงินธุรกิจ (Corporate Finance) สามารถใช้ตัดสินใจในการเลือกลงทุนในโครงการต่างๆ รวมถึงประเมินมูลค่าตราสารหนี้ หุ้นสามัญ รวมถึงตราสารทางการเงินอื่นๆ

           แนวคิดพื้นฐานคือ เงิน 1 บาท ในปัจจุบันจะมีมูลค่ามากกว่าเงิน 1 บาทในอีกหนึ่งปีนับจากนี้ เนื่องจากเงิน 1 บาทในปัจจุบันสามารถนำเงินดังกล่าวไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนได้

Read moreมูลค่าเงินตามเวลา