การวิเคราะห์โครงการลงทุน

             การตัดสินใจลงทุนในโครงการหรือการวิเคราะห์โครงการลงทุน (Feasibility Study) เป็น การตัดสินใจระยะยาวสำหรับองค์กร และต้องใช้เงินทุนมาก ดังนั้นการพิจารณาเปรียบเทียบโครงการลงทุนจึงมีความสำคัญต่อผู้บริหาร ผู้บริหารจะเลือกลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนเงินทุน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น การตัดสินใจลงทุนจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์(vision) และพันธกิจ(mission) ขององค์กร

             การจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการสามารถจัดหาได้จาก เงินทุนหมุนเวียนภายในองค์กร (Working Capital) สำหรับการใช้ในโครงทุนระยะสั้น และ งบประมาณลงทุน (Capital Budgeting) สำหรับการใช้ในโครงทุนระยะยาว ในที่นี้จะกล่าวเพียงแค่เรื่อง Capital Budgeting ซึ่งเป็นการตัดสินใจระยะยาว

วิธีการประเมินโครงการลงทุน

            1.มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เป็นการหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในโครงการ ซึ่งจะพิจารณาทั้งกระแสเงินเข้า และกระแสเงินออก            

            NPV    =  CF/(1+r)t

            CF คือกระแสเงินสดในแต่ละช่วงเวลา

            r คืออัตราคิดลด

ตัวอย่างการคำนวณ โดยมีอัตราคิดลดที่ 5%

ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
กระแสเงินสด -1000 400 400 400
PV of CF -1000 380.95 362.81 345.54

             NPV   = -1000 + 400/(1.05)1  + 400/(1.05)+ 400/(1.05)3

                       = -1000 + 380.95 +362.81 +345.54

                        = 89.30 บาท

            ในการตัดสินใจด้วยมูลค่าปัจจุบันสุทธิ จะเลือกลงทุนในโครงการที่มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV)มากกว่า 0 ในกรณีต้องเลือกโครงการเพียงโครงการเดียวจะเลือกลงทุนในโครงการที่ให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิสูงสุด

 

            2.วิธีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) คือระยะเวลาที่ได้รับกระแสเงินสดคืนเพียงพอเท่ากับต้นทุนที่ลงทุนไป เป็นการหาจุดคุ้มทุน

            Payback Period = จำนวนงวดก่อนคืนทุน + เงินส่วนที่ยังไม่คืน/กระแสเงินสดในงวดนั้น

ตัวอย่างการคำนวณระยะเวลาคืนทุน

 

ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
กระแสเงินสด -1000 400 400 400
กระแสเงินสดสะสม -1000 -600 -200 200

 

            Payback Period          = ปีที่ 2 + 200/400

                                            = 2 + 0.5

                                            = 2.5 ปี

            ถ้าหากกระแสเงินสดที่รับในแต่ละงวดเท่ากันจะสามารถหาระยะเวลาคืนทุนได้จาก

            Payback Period = กระแสเงินสดที่จ่ายลงทุน/กระแสเงินสดรับในแต่ละงวด

            หากต้องเลือกโครงการลงทุนเพียงโครงการเดียว จะต้องเลือกโครงการลงทุนที่มีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด

            3.อัตราผลตอบแทนภายใน (The Internal Rate of Return : IRR) คืออัตราผลตอบแทนที่ทำให้มูลค่าปัจจุบัน (NPV) เป็น 0

            NPV    =  CF/(1+IRR)t

            เกณฑ์การตัดสินด้วยวิธีนี้จะลงทุนในโครงการดังกล่าวเมื่อ IRR มากกว่าต้นทุนเงินทุน เช่นลงทุนโครงการหนึ่งซึ่งให้ IRR ที่ 10% ในขณะที่ มีต้นทุนเงินทุนที่ 5% เมื่อพิจารณาแล้วจะลงทุนในโครงการนี้ เนื่องจากได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุน

ตัวอย่างการคำนวณ

ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
กระแสเงินสด -1000 400 400 400

            0          =          -1000   + 400/(1+IRR)1  + 400/(1+IRR)+ 400/(1+IRR)3

            IRR      =          10%

             ถ้าหากกรณี IRR ให้ผลที่ขัดแย้งกับวิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ให้เลือกใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) ในการตัดสินใจแทน เนื่องจากกระแสเงินสดของโครงการที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามปกติ อาจจะทำให้การคำนวณหา IRR มีค่าคลาดเคลื่อนได้ และในกระแสเงินสดหนึ่งชุดอาจมีค่า IRR ที่ทำให้ NPV เป็น 0 มากกว่า 1 ค่าได้