แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM)

เป็นกระบวนการในการมีทรัพยากรบุคคลให้เพียงพอต่อความต้องการขององค์กร รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเมินผลการทำงาน และจัดการสวัสดิการและผลประโยชน์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างบุคคลกรและองค์กร
บทบาทหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์

1.การวิเคราะห์งาน และเขียนรายละเอียดงาน (job description)

2.วางแผนจำนวนบุคคลกรให้มีความเพียงพอต่อองค์กร

3.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

4.ดูแลสวัสดิการและผลประโยชน์

5.ประเมินผลการปฏิบัติงาน

6.พัฒนาและอบรมบุคลากร

7.สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ปฏิบัติงาน

ความรับผิดชอบของผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่งานหลัก ควบคุมการทำงานของพนักงานในฝ่่ายทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่ประสานงาน ช่วยผู้บริหารระดับสูงเพื่อสามารถนำเป้าหมายและนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลมา ใช้ในองค์กร

หน้าที่งานสนับสนุน ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้จัดการสายงานหลัก ในการคัดเลือก ฝึกอบรม ประเมินผล ให้คำปรึกษา เลื่อนตำแหน่ง

ขั้นตอนในการวิเคราะห์งาน

 • กำหนดขอบเขตของข้อมูล
 • รวบรวมข้อมูลความต้องการขององค์กร
 • การเลือกตำแหน่งงาน
 • การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน
 • ตรวจสอบข้อมูล
 • เขียนรายละเอียดงาน (job description) และกำหนดคุณสมบัติให้เหมาะสมกับตำแหน่งงาน (job specification)

รายละเอียดงาน (job description) จะประกอบด้วย

 • ชื่อตำแหน่งงาน
 • ความรับผิดชอบและหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่ และสายบังคับบัญชา
 • สภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • คุณสมบัติ (job specification)

การหมุนเวียนงาน (job rotation) คือการปรับเปลี่ยนหน้าที่การทำงานของพนักงาน ซึ่งอาจะให้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้ามฝ่ายได้ เช่น การให้พนักงานฝ่าย Call Center หมุนเวียนงานเป็นฝ่ายการตลาดที่ต้องออกพบลูกค้า

การเพิ่มหน้าที่ความรับผิดชอบ (job enlargement) คือการเพิ่มความหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน