โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย

          ตลาดตราสารหนี้เป็นตลาดการเงินที่มีขนาดใหญ่ และมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจและนักลงทุน หนึ่งในปัจจัยที่กำหนดราคาของตราสารหนี้คืออัตราดอกเบี้ย (interest rate)

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยได้แก่

  • ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี้ ความเสี่ยงของผู้ออกตราสารจะถูกประเมินโดย credit rating agencies
  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตราสารหนี้ ตราสารหนี้ที่มีอายุสั้นจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายที่สูงกว่าตราสารหนี้ระยะยาว จึงทำให้อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ระยะสั้นต่ำกว่าตราสารหนี้นะยะยาว
  • อายุคงเหลือของตราสารหนี้
  • สิทธิพิเศษบนตราสารหนี้ (special provisions)

Interest rate

โครงสร้างผลตอบแทนของตราสารหนี้

Yield = Risk free + default premium + liquidity premium + special provisions

  • Yield คืออัตราผลตอบแทนจากการถือครอบตราสารหนี้
  • Risk free คืออัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง โดยส่วนใหญ่จะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
  • Default premium คือส่วนชดเชยความเสี่ยงของผู้ออกตราสารหนี้ (credit risk)
  • Liquidity premium คือส่วนชดเชยความเสี่ยงสภาพคล่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ

          จากแนวคิดของ Fisher Effect ที่อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อ โดยมีความสัมพันธ์ดังนี้

Normal risk free rate = Real risk free rate + Inflation premium

สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

          ณ วันที่ 30 มกราคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 1 ปีอยู่ที่ 1.5% ขณะที่อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 0.8% ดังนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่แท้จริง (Normal risk free rate) คือ

                   1.5% = Real risk free rate + 0.8%

                   1.5% – 0.8% = 0.7%