การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Leverage analysis)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Leverage analysis)
          ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Total leverage หรือ Combined leverage) ประกอบไปด้วยความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และ (Operating leverage) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial leverage)
          ความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นผลมาจากนโยบายการลงทุน (Investment) และนโยบายจัดหาเงินทุน (Financing) ของกิจการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งความเสี่ยงจากการดำเนินงานและความเสี่ยงทางการเงินเช่นกัน

calculator

ระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงาน (Degree of Operating leverage)
          เกิดจากต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เช่น ค่าเช่าอาคาร เงินเดือนพนักงาน ฯลฯ ยิ่งมีสัดส่วนต้นทุนคงที่ที่สูงจะมีความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่สูงขึ้นตามไปด้วย หรือสามารถกล่าวได้ว่าหากมีต้นทุนคงที่ที่สูง การเปลี่ยนแปลงยอดขายเพียงเล็กน้อยจะส่งผลกระทบต่อกำไรจากดำเนินงาน (Operating income) เราสามารถวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงจากการดำเนินงานได้จาก
DOL =                          % EBIT
                                    % Sale

ระดับความเสี่ยงทางการเงิน (Degree of Financial leverage)
          เกิดจากต้นทุนทางการเงินดอกเบี้ยจ่ายของกิจการ (interest expenses) ยิ่งมีดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นแสดงถึงความเสี่ยงทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายการจัดหาเงินทุนจากหนี้สิน เราสามารถวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงทางการเงินได้จาก
DFL  =                      % Net Income
                                      % EBIT

          เมื่อนำทั้งสองปัจจัยมาพิจารณาระดับความเสี่ยงทางธุรกิจ (Total leverage หรือ Combined leverage) สามารถใช้สูตรดังนี้
Combined leverage =  %Net Income
                                      %Sale