การรื้อปรับระบบ (Reengineering)

          การรื้อปรับระบบ (Reengineering) กระบวนการรีเอ็นจิเนียริ่ง เป็นกระบวนการรื้อปรับระบบภายในองค์กรใหม่ทั้งหมด อาจจะกล่าวได้ว่ากระบวนการรีเอ็นจิเนียริ่งเป็นกระบวนการพลิกฟื้นธุรกิจ เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจที่รุนแรงขึ้น ทำให้หลายๆ กิจการต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด บางกิจการเลือกใช้กระบวนการรีเอ็นจิเนียริ่ง หรือ ยกเครื่องกิจการใหม่ทั้งหมด โดย อาจจะเปลี่ยนธุรกิจหลักในการดำเนินธุรกิจ เช่น บริษัทแห่งหนึ่งดำเนินธุรกิจสิ่งทอ แต่ต่อมาไปเปลี่ยนกิจการเป็น ธุรกิจโฮลดิ้งโดยมีธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจแกน นั้นคือ Berkshire Hathaway Inc หรือ การควบรวมกิจการ 2 บริษัทในเครือเพื่อปรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งธุรกิจทางด่วน และ ธุรกิจเดินรถไฟฟ้า เข้าด้วยกัน

          การรื้อปรับระบบ (Reengineering) เป็นแนวคิดของ Michael Hammer และ James Champy โดยมีจุดเริ่มต้นจาก ทำไมตอนนี้ทำอะไรกันแบบนี้ มีวิธีที่ดีกว่าหรือไม่

ลักษณะสำคัญของการรื้อปรับระบบ

  1. องค์กรทำความต้องการของลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น
  2. เป็นการยกเครื่องการทำงานภายในองค์กรใหม่ทั้งหมด
  3. ลดต้นทุนในการดำเนินงานและเพิ่มผลกำไรในระยะยาวของการดำเนินงาน

 

การดำเนินงานรื้อปรับระบบจะมีการปรับในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

       1.การื้อปรับระบบด้านโครงสร้างขององค์กร

       2.การื้อปรับระบบด้านกระบวนการ

       3.การื้อปรับระบบด้านบุคลากรภายในองค์กร

ขั้นตอนในกระบวนการรื้อปรับระบบตามแนวคิดของ Michael Hammer และ James Champy

  1. สื่อสารให้บุคลากรภายในองค์กรรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง รู้ว่าองค์กรจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
  2. สร้างทีมงานในการเข้ามาศึกษาและออกแบบกระบวนการ
  3. ดำเนินปฏิบัติตามกระบวนการ