งบกระแสเงินสด

       งบกระแสเงินสดเป็นรายงานทางบัญชี ที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเงินสดในระหว่างงวดบัญชี ซึ่งแสดงให้เห็นกระแสเงินสดรับ กับ กระแสเงินสดจ่าย การจัดหาเงินทุนของกิจการ ประสิทธิภาพในการบริหารเงินสด

งบกระแสเงินสดจะประกอบด้วย กิจกรรมการดำเนินงาน (Operating Activities) กิจกรรมลงทุน (investment Activites) กิจกรรมจัดหาเงิน (Financing activites)
ประโยชน์ของงบกระแสเงินสด

          1.นักลงทุน สามารถประเมินประสิทธิภาพในการทำกำไรของกิจการและการบริหารเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดของผู้บริหาร

          2.ใช้ในการบริหารหนี้ กิจการจะต้องมีการจัดเตรียมเงินสดให้เพียงพอต่อการชำระหนี้ของกิจการ

          3.ใช้ประเมินการวางแผนเงินสด (Cash budget)

          4.แสดงแหล่งที่มาของเงินสดภายในกิจการ

ตัวอย่างงบกระแสเงินสด โดยวิธีทางอ้อม

ตัวอย่าง

งบกระแสเงินสด

สำหรับงวด 1 ปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน

           กำไรสุทธิ                                                                     10,000

           บวก ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย             2,000

                  การลดลงของสินค้าคงเหลือ                  1,000

                  การลดลงของลูกหนี้การค้า                    1,000

                  การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค้างจ่าย             1,000               5,000

           หัก   การเพิ่มขึ้นของวัสดุสำนักงาน                  1,000

                  การเพิ่มขึ้นของค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า   2,000

                  การลดลงของเจ้าหนี้การค้า                        500               3,500

           กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน                                                       11,500

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

           เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว          5,000

           หัก เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน                        6,000

           กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน                                                              (1,000)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

           เงินสดรับจากการกู้เงินธนาคาร                     900,000

           หัก จ่ายเงินปันผล                                       10,000 

           กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน                                                              899,000 

เงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ                                                                                                909,500

เงินสดต้นงวด                                                                                                      100,500 

เงินสดปลายงวด                                                                                                  1,010,000