VUCA คืออะไร

            ท่ามกลางสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนในทุกวันนี้ ทำให้ภาคธุรกิจที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ รวมถึงการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) วันนี้ IncPhattana จะนำเสนอคำศัพท์ทางธุรกิจว่า VUCA ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

Strategy

Read more

ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model)

            ปัจจัยกดดันทั้ง 5 (Five Force Model) คือเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์คู่แข่ง สภาพแวดล้อมการแข่งขัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์ของกิจการและปัจจัยที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมี Michael E. Porter เป็นผู้คิดทฤษฎีนี้

            ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจในหลายๆ ด้าน การแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจจากทั้งคู่แข่งรายใหม่ คู่แข่งออนไลน์ คู่แข่งจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะใช้วิธีการตัดราคา (Price war) ซึ่งไม่ส่งผลดีในระยะยาวต่อภาพรวมอุตสาหกรรม ดังนั้นผู้บริหารของกิจการควรจะพิจารณาปัจจัยหลักที่เข้ามามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของกิจการ

Read more

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Leverage analysis)

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Leverage analysis)
          ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Total leverage หรือ Combined leverage) ประกอบไปด้วยความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และ (Operating leverage) ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial leverage)
          ความเสี่ยงทางธุรกิจเป็นผลมาจากนโยบายการลงทุน (Investment) และนโยบายจัดหาเงินทุน (Financing) ของกิจการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทั้งความเสี่ยงจากการดำเนินงานและความเสี่ยงทางการเงินเช่นกัน

calculator

Read more

ตราสารทุน คืออะไร

           ตราสารทุน (Equity) คือตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ออกโดยกิจการ โดยผู้ถือตราสารจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ (Common stock) และหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock)

Wealth

Read more