VUCA คืออะไร

            ท่ามกลางสถานการณ์ทางธุรกิจที่มีความไม่แน่นอนในทุกวันนี้ ทำให้ภาคธุรกิจที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ รวมถึงการคาดการณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Foresight) วันนี้ IncPhattana จะนำเสนอคำศัพท์ทางธุรกิจว่า VUCA ซึ่งเป็นที่นิยมมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน

Strategy

Read more

ตราสารหนี้คืออะไร

                 ตราสารหนี้ (Fixed Income) คือตราสารทางการเงินชนิดหนึ่ง โดยผู้ถือตราสารหนี้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ กิจการผู้ออกตราสารจะเป็นลูกหนี้ ซึ่งกิจการมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

calculator

Read more

ตราสารทุน คืออะไร

           ตราสารทุน (Equity) คือตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ออกโดยกิจการ โดยผู้ถือตราสารจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ (Common stock) และหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock)

Wealth

Read more