CAPM คืออะไร (Capital Asset Pricing Model)

            Capital Asset Pricing Model หรือ CAPM คือ ทฤษฎีทางการเงินที่กล่าวถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง กับ ความเสี่ยงของตลาด ซึ่งสามารถนำมากำหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง (expected return) เมื่อเทียบกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน โดยความเสี่ยงนี้วัดจากค่า Beta

โดยมีสมการดังนี้

            return   = risk free + beta✕(market return – risk free)

                        = risk free + beta✕(market premium)

Read more