การว่างงาน คือ

         การว่างงาน หมายถึง การที่บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ไม่ได้ทำงานใดๆ และพร้อมที่จะทำงาน แต่ไม่สามารถหางานทำได้ หรือเจ็บป่วย หรือรองานใหม่ บุคคลที่พร้อมที่จะทำงาน แต่ไม่สามารถหางานทำงาน คือ การว่างงานไม่สมัครใจ (involuntary unemployment)

Time
           อัตราการว่างงาน =   จำนวนแรงงานที่ว่างงาน  ✕ 100

                                             กำลังแรงงาน

 

สาเหตุของการว่างงาน

            (1) การว่างงานตามปกติในตลาดแรงงาน คือ การว่างงานในระยะสั้น ที่เกดจากการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน หรืออยู่ในกระบวนการรอรับเข้าทำงานในสถานประกอบการ

            (2) การว่างงานเนื่องจากโครงสร้าง คือการว่างงานที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เช่น เทคโนโลยี รสนิยมของผู้บริโภค ฯลฯ

            (3) การว่างงานจากวัฏจักร คือ การว่างงานที่เป็นไปตามวัฏจักร เศรษฐกิจ ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย การจ้างงานจะลดลง ทำให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว จะมีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น และทำให้อัตราการว่างงานนั้นลดลง