ตราสารทุน คืออะไร

           ตราสารทุน (Equity) คือตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ออกโดยกิจการ โดยผู้ถือตราสารจะมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ (Common stock) และหุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock)

Wealth

  • หุ้นสามัญ (Common stock) คือตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการ มีสิทธิได้รับเงินปันผลจากกำไรจากการดำเนินงาน มีสิทธิร่วมในตัดสินใจการดำเนินงานของกิจการผ่านการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น หากบริษัทเลิกกิจารผู้ถือหุ้นสามัญจะได้รับเงินคืนทุนภายหลังเจ้าหนี้ และ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
  • หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock) คือตราสารที่แสดงความเป็นเจ้าของกิจการโดยมีสิทธิได้รับเงินปันผล ในอัตราที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไข โดยทั่วไปผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญหากบริษัทเลิกกิจการ
  • ความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น กิจการสามารถไม่จ่ายปันผลได้หากผลการดำเนินงานขาดทุน นอกจากนั้นเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ (Common stock) มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากผู้ถือตราสารหนี้ ที่ได้รับดอกเบี้ยจ่ายที่แน่นอน