ตราสารหนี้คืออะไร

                 ตราสารหนี้ (Fixed Income) คือตราสารทางการเงินชนิดหนึ่ง โดยผู้ถือตราสารหนี้จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของกิจการ กิจการผู้ออกตราสารจะเป็นลูกหนี้ ซึ่งกิจการมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ย และเงินต้นคืนตามระยะเวลาที่กำหนด

calculator

                 หากกิจการเลิกกิจการ ผู้ถือตราสารหนี้จะได้รับเงินคืนภายหลังจากเจ้าหนี้สามัญ แต่ได้รับเงินคืนก่อนผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์และผู้ถือหุ้นสามัญ

ประเภทของตราสารหนี้

  • ตั๋วเงินคลัง (Treasury bill) เป็นตราสารหนี้ระยะสั้น ออกตราสารโดยรัฐบาล
  • พันธบัตรรัฐบาล (Government bond) เป็นตราสารหนี้ระยะยาว ออกตราสารโดยรัฐบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ
  • หุ้นกู้ภาคเอกชน (Corporate bond หรือ Debenture) เป็นตราสารหนี้ระยะยาว ออกตราสารโดยภาคเอกชน

องค์ประกอบของตราสารหนี้

  • ผู้ออกตราสารหนี้ (Issuer)
  • อายุของตราสารหนี้ (Maturity)
  • มูลค่าหน้าตราสาร (Par value)
  • อัตราดอกเบี้ย (Coupon rate)
  • งวดการจ่ายดอกเบี้ย (Frequency)

ประเภทของอัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fixed rate) คือ ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นกู้ได้รับเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
  • อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว (Floating rate) คือ ผลตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นกู้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราที่อ้างอิง เช่น เงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี เป็นต้น