เงินเฟ้อคืออะไร

                เงินเฟ้อ (inflation) คือช่วงเวลาที่ระดับราคาสินค้าโดยทั่วไปมีระดับราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยไม่จำเป็นว่าสินค้าทุกชนิดจะต้องมีราคาที่สูงขึ้น อาจจะมีสินค้าบางรายการมีราคาลดลง หรือคงที่ได้ โดยที่มีสินค้าอีกจำนวนหนึ่งที่มีราคาเพิ่มขึ้น

                ในอดีตที่ผ่านมา ช่วงประมาณ 5 – 7 ปีที่แล้วราคาอาหารอยู่ประมาณ 25 – 35 บาท แต่ในปัจจุบันราคาอาหารโดยทั่วไปอยู่ประมาณ 45 – 55 บาท นั้นสามารถหมายถึงว่ามูลค่าเงินจะมีมูลค่าจะลดลงในอนาคต หรือจะกล่าวได้ว่าต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นเพื่อให้ซื้อของได้จำนวนเท่าเดิม ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเงินเฟ้อ นั้นเอง

                ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2556 – 2560 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รายงานว่า มีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปดังนี้

                                2556  2.20%

                                2557  1.90%

                                2558  -0.90%

                                2559  0.19%

                                2560  0.66%

                                2561  1.07%

                ในการดูอัตราเงินเฟ้อ สามารถดูได้จากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีผู้บริโภค (CPI)

                               อัตราเงินเฟ้อ ณ ปีที่ 1 = CPI ปีที่ 1 — CPI ปีที่ 0 ✕ 100

                                                                             CPI ปีที่ 0

 อ้างอิง (1)             http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=409